Facebook

Sondarea semințelor

Sondarea semințelor

Sondarea semințelor

Recomandarea LCCSMS București

 

Sondarea este operaţiunea care se realizează pentru obţinerea unei probe de mărime corespunzătoare şi care să reprezinte fidel lotul de seminţe sondat.

 

După recoltare, semințele suferă diferite schimbări. Schimbări datorate utilajelor folosite la recoltare și condiționare, combine, uscătoare, selectoare (vătămări și contaminări), uscarea semințelor la diferite temperatur,  semintele nu au fost omogenizate suficient, însăcuirea (separarea la umplerea sacilor sau separarea în timpul mișcării sacilor), diferențe de umiditate (pierdere sau împrumutare), încingerea vracului de semințe în timpul stocării.

 

Sondarea se efectuează în prezența deținătorului de semințe sau a unui reprezentant al acestuia. Specia pentru care se solicită sondarea trebuie să fie cuprinsă în domeniul de acreditare ISTA a LCCSMS București. Sondarea se efectuează de către persoane instruite, testate, atestate, cu experiență în sondare, recunoscute individual de LCCSMS București.

 

Pregătirea pentru sondare

Se anunţă sondatorul care va efectua prelevarea de probe. Sondatorul se informează asupra datelor referitoare la lot, aşa cum au fost prezentate în Declaraţia de certificare a lotului respectiv şi în solicitarea de sondare (număr de referință,număr de ambalaje şi tip, specia, soiul şi categoria biologică, modul de prezentare al lotului), pregătirea instrumentelor de sondare şi a celorlalte materiale necesare.

Se verifică din punct de vedere documentar eventualele dovezi de heterogenitate a lotului, iar din punct de vedere faptic se verifică dacă lotul îndeplinește condițiile pentru sondare.

 

Condiții pe care trebuie sa le îndeplinească lotul de semințe pentru a fi sondat

Mărimea lotului

Mărimea lotului nu trebuie să depășescă cantitatea prevazută în tabelul 2A, coloana 2, (din LCAnexa26-MC (tabel cu mărimea lotului şi mărimea probei), cu o toleranță de 5%, exceptând semințele de ierburi și de specii deosebite, care trebuie transportate în vrac în containere mari.

Când un lot de seminţe depășește cantitatea prevăzută în norme, acesta trebuie divizat, fiecare lot rezultat fiind identificat și etichetat separat.

Mărimea lotului pentru diferite specii

Grâu, orz, ovăz  – 30 t + 5% n

Floarea soarelui  – 25 t + 5%

Muștar  – 10 t + 5%

Porumb  – 40 t + 5%

Uniformitatea lotului

Înainte de sondare, lotul trebuie supus unei amestecări și tehnici de prelucrare corespunzătoare, astfel încât acesta să fie cât mai omogen posibil. Nu trebuie să existe o evidență documentară sau de altă natură a heterogenității lotului supus sondării. ÎIn cazul în care din documente sau din extragerea probelor primare reiese că lotul este heterogen, sondatorul refuză sondarea.

Ambalajele

Lotul de seminţe supus sondării trebuie să se găsescă în ambalaje autosigilate, sigilate sau apte de a fi sigilate în prezența sondatorului, etichetate/marcate cu acelaşi număr de lot (număr de referinţă). Ambalajele trebuie să fie de acelaşi tip și aceiaşi mărime cu excepţia ultimei fracţii (ultimul ambalaj).

Un Certificat Internaţional nu poate fi eliberat pentru loturile de seminţe în vrac și nici pentru loturile ambalate, dar nesigilate.

Marcarea și sigilarea loturilor

Lotul de sămânță trebuie să fie marcat printr-o etichetă care să cuprindă datele înscrise pe eticheta oficială a ambalajului. Toate ambalajele trebuie etichetate și sigilate, sau pot fi sigilate în prezența sondatorului printr-un mod acceptat de laboratorul de testare a seminței, responsabil cu acțiunea de sondare. Numărul de referinţă al lotului și etichetele oficiale tip OCDE sunt atribuite de Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor București sau de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor și a Materialului Săditor pe raza căruia se certifică final sămânța.  Ambalajul trebuie considerat sigilat dacă apare ca imposibil de deschis fără distrugerea sigilului sau fără urme evidente de falsificare. Cand lotul este deja marcat, etichetat și sigilat, sondatorul trebuie să verifice marcarea, etichetarea și sigilarea fiecărui container. Nici un lot sau o parte a lotului nu poate să rămână nesigilat.

 

Accesibilitatea lotului

Lotul de seminţe trebuie să fie astfel aşezat încât fiecare container/sac al lotului să fie convenabil de accesibil.

Spațiul de depozitare

Sondatorul trebuie să se asigure că depozitul în care va face sondarea întruneşte condiţiile pentru efectuarea acestei operaţiuni. Să fie luminat, dezinfectat, deratizat, să nu fie degradat, astfel încât să nu fie afectată valabilitatea sondării şi implicit a testelor ulterioare. În cazul în care din diferite motive nu se execută sondarea,  se întocmește un proces verbal în care se înscriu motivele de respingere.

 

Stabilirea intensității de sondare

Saci

Număr de containere Număr  de probe primare extrase
1- 4 containere 3 probe primare pentru fiecare container
5 – 8  containere 2 probe primare pentru fiecare container
9 – 15  containere 1 probă primară pentru fiecare container
16 – 30 containere 15 probe primare din lotul de seminţe
31 – 59 containere 20 probe primare din lotul de seminţe
60 sau mai multe containere 30 probe primare din lotul de seminţe

 

Ambalaje mici

Pentru loturile în containere cu o capacitate mai mică de 15 kg, containerele trebuie combinate în unități de sondare nu mai mari de 100 kg. Fiecare unitate va fi eșantionată ca un singur container. Intensitatea de eșantionare se stabilește apoi conform tabelului mai sus menționat.

Când sondarea se face din containere mai mari de 100 kg sau de pe fluxul de seminţe ce intră în containere, următoarea intensitate de sondare va fi considerată ca și cerinţă minimă.

 

Mărimea lotului Numărul de probe primare extrase
Până la 500 kg Cel puţin 5 probe primare
501-3000 kg O probă primară pentru fiecare 300 kg, dar nu mai puţin de 5
3001-20000 kg O probă primară pentru fiecare 500 kg, dar nu mai puţin de 10
20001 kg sau mai mult O probă primară pentru fiecare 700 kg, dar nu mai puţin de 40

 

Când se sondează un lot de până la 15 containere cu greutatea mai mare, acelaşi număr de probe primare vor fi luate din fiecare container, indiferent de mărimea lor.

 

Instrumente aprobate                                   

Containere închise (saci)  –  Sonda Nobbe

Saci deschiși  –  Sonda tip baston

Containere mari (jumbo)   –  Sonda tip baston sau Sonda automată

 

 

Tehnica de sondare

Sondarea cu sonda tip Nobbe

Se introduce sonda sub un unghi de 30º față de planul orizontal, cu deschizătura îndreptată în jos. Se împinge până ajunge în poziţia dorită și se răsuceşte la 180 º.  Se extrage cu o viteză descrescândă, uşor, agitând sonda pentru a menţine un flux continuu de seminţe si se colectează proba într-un container corespunzător. Sonda tebuie să fie destul de lungă astfel încât vârful să ajungă cel puțin la jumătatea containerului.

Sonda tip baston cu compartimente separate

Este utilizată în special pentru semințele aflate în vrac, sau în containere mari. Sonda poate fi utilizată în plan orizontal, pe diagonală sau verticală. Se introduce sonda închisă, împingând ușor în așa fel încât vârful sondei să ajungă în poziția dorită. Se deschide sonda, se agită ușor pentru umplerea completă, se închide cu atenție ca să nu se vatăme semințele și apoi se extrage din container. Se golește proba într-un container adecvat.

 

Sondarea cu mâna

Este recomandată pentru semințele ce pot fi vătămate prin folosirea sondelor (legume, semințe cu aripi, semințe cu conținut scăzut de umiditate, (Bromus, Festuca, Lolium, Panicum, Poa).

Se introduce mâna deschisă în container în poziția dorită. Se închide mâna și se încarcă cu semințe. Se extrage având mare grijă ca degetele să rămână strâns lipite în așa fel încât semințele să nu scape, după care se golește mâna într-un recipient. În cazul semințelor tratate se folosește mănușa de protecție.

 

Extragerea probei primare

Înainte de extragerea primei probe primare, întreaga aparatură de sondare cât și vasele de colectare se verifică, pentru a se evita amestecurile mecanice. Se examinează proba primară din punct de vedere al compoziţiei, pentru a putea fi comparată cu următoarele probe extrase. Probele primare trebuie să aibă greutatea aproximativ egală la extragere din ambalajul sondat. Când loturile de semințe se află în containere, cele care urmează să fie sondate vor fi alese la întâmplare. Probele primare se vor lua din partea superioară, de la mijlocul sau de la baza containerului, dar nu neapărat din mai multe locuri din același container, decât dacă acest lucru este specificat în tabelele – intensitatea de sondare. Când seminţele se află în vrac sau în ambalaje mari, probele vor fi extrase din locuri și adâncimi diferite, randomizat.  Când semințele urmează să fie ambalate în containere speciale, mici, impermeabile sau rezistente la umezeală ar trebui sondate, dacă este posibil, ori înainte, ori în timpul umplerii containerului.

 

Obținerea probei compuse

Dacă probele primare sunt uniforme, acestea pot fi amestecate pentru a forma proba compusă. Din proba compusă se formează:

Proba de umiditate, proba de laborator pentru efectuarea analizelor solicitate de operatorul economic, proba martor, proba de postcontrol, proba duplicat cerute de operatorul economic nu mai târziu de momentul sondării.

 

Omogenizarea și divizarea

Cum se procedează?

Divizorul este așezat pe o suprafață tare și curată. Se curăță divizorul și vasele de captare și de turnare. Divizarea

Se așează vasele de captare lateral sub divizor. Întreaga probă se toarnă în divizor de-a lungul axei a.i. pentru ca sămânța să fie distribuită în cantități egale în cele 2 vase. Conținutul celor două vase sunt combinate și se repetă procedura de 3 ori.

După omogenizarea probei de 3 ori se începe divizarea prin excluderea conţinutului unuia dintre vasele de captare. Operaţiunea se repetă până în momentul în care se obţine o cantitate de sămânță apropiată de cea a probei de laborator. Divizorul și vasele se curăță după utilizare.

Alte metode de sondare    

Metoda linguriței care se folosește la extragerea probei de Glycine max, la speciile cu seminţe mai mici decât seminţele de Triticum spp. (nu se foloseşte pentru speciile cu unități de semințe multiple UMS) și la extragerea probei pentru reducerea probei pentru testarea stării sanitare.

 

Metoda injumătățirii manuale

Această metodă se folosește pentru speciile Oryza sativa, Arachis hypogea și Phaseolus vulgaris, pentru semințe îmbrăcate, menționate în Regulile ISTA și pentru formarea probelor de testare a stării sanitare.

Masa probei de laborator

Mărimile minime pentru probe sunt:

Pentru determinarea umidităţii – 100 grame la speciile care necesită măcinare și 50 de grame pentru toate celelalte specii. Pentru efectuarea tuturor celorlalte analize, cel puţin greutatea prevăzută in procedura de lucru.

Ambalarea probei

Pentru determinarea purităţii fizice, a seminţelor străine, a MMB-ului și a germinaţiei, probele vor fi ambalate în pungi de hârtie. Pentru determinarea umidităţii, probele sunt ambalate în pungi impermeabile de plastic, avându-se în vedere eliminarea completă a aerului din ambalaj. În cazul în care se solicită numai analiza de stare sanitară, probele vor fi ambalate în ambalaje impermeabile de plastic.

Sigilarea probei

Sigilarea se efectuează cu banda autoadezivă inscripţionată INCS. Ambalajele de material plastic se sigilează de asemenea cu banda autoadezivă inscripţionată.

Marcarea

Probele trebuie marcate în aşa fel încât să se poată face legătura între lotul de sămânță, probă și documentele lotului. Pe ambalaje trebuie înscrise date referitoare la lotul de seminţe care a fost sondat: specia, soiul, categoria biologică, numărul de referinţă al lotului, mărimea lotului, unitatea producătoare, numărul și greutatea ambalajelor, data, semnătura și ştampila sondatorului. Probele de umiditate vor fi marcate cu o etichetă care să cuprindă aceleaşi date și care se introduce în interiorul ambalajului.

Proces verbal de ridicare a probei

Probele vor fi însoţite de “Proces verbal de ridicare a probei” . Se bifează pe formular analizele solicitate de proprietarul lotului de sămânță.

Expedierea probei

După formare, probele, însoţite de procesul verbal sunt expediate de către sondator, fără întârziere, la Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor și Materialului Săditor.  La expediere, sondatorul are în vedere ca probele să fie ambalate corespunzător indiferent de modul de expediere (poștă, tren, servicii de curierat).

Reambalarea lotului de semințe

În cazul reambalării unui lot de seminţe, pentru care s-a emis un Certificat Internaţional, în containere noi sau în containere mai mici, acesta poate primi un alt document bazat pe rezultatele obţinute la testele anterioare dacă:  – identitatea lotului de seminţe iniţial, este păstrată, toate containerele sunt sigilate și etichetate cu eticheta oficială, transferul se face în prezența sondatorului ISTA care retrage etichetele vechi și le aplică pe cele noi, seminţele nu sunt procesate în timpul transferului.

La LCCSMS se va trimite doar un proces verbal din care să reiasă că sămânța a fost transferată în alte ambalaje (mărime, tip, număr, etc).

 

Este interzis!

Sondarea cu mâna din vrac și punerea semințelor direct în pungă.         

Folosirea sondelor care nu sunt aprobate de Regulile ISTA.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *